Често задавани въпроси

 • Ще имам ли достъп до уроците след края на курса?
 • Отговор

  ДА! Наблюденията ни показват, че множеството от нашите курсисти се възползват от възможността да преговарят учебния материал, за да затвърждават своите знания, стигайки назад дори до уроците от началото на курса. Това се наблюдава с особена интензивност към края на обучението. Това ни подтикна да предоставим на всички наши завършили курсисти след Август 2013 г. отворен достъп до всички материали от курса, в който са участвали, за 6 допълнителни месеца след края на курса. Така всеки успешно завършил курсист след Август 2013 г. ще има възможност за спокоен и аналитичен преговор на целия материал за 6 месеца, считано от датата на завършване на курса.

 • Колко месеца е продължителността на дистанционен езиков курс към ЦПО към Изоблок?
 • Отговор

  Нормалната продължителност на езиковия курс е 6 месеца, но това може да се променя спрямо желанието на мнозинството в групата. Курсът започва със стандартен учебен график от 6 месеца, но след втората учебна седмица ние провеждаме онлайн среща с курсистите в една от консултациите с преподавател и при решение на цялата група увеличаваме или намаляваме броя на уроците в отчетните периоди, респективно и натоварването на курсистите в учебния график. Така обучението при нас е не само качествено, но и удобно.
  Забележка: При намаляване на уроците в отчетния период, се увеличава броя на отчетните периоди и курсът се удължава, за да могат да се вземат всичките 300 учебни часа, заложени по програма.

 • Как мога да се запиша за дистанционно обучение към Изоблок ЕООД?
 • Отговор

  Това може да стане по няколко начина:

  •  като дойдете на място в наш офис
  • изпратите ни е-майл на адрес: info@e-obuchenie.bg 
  •  обадите ни се на посочените телефони за връзка

  Ако изберете да ни изпратите е-майл, ще е нужно да въведете:

  1. Вашите три имена
  2. Телефон за контакт
  3. Актуален е-мейл адрес
 • Как да следя кои уроци ми предстоят и кои вече съм минал(а) в дистанционната платформа?
 • Отговор

  Разработили сме иновативна система за контрол на присъствията ,а също така ние сме винаги насреща , когато имате въпроси и нужда от съдействие.

 • Необходимо ли е да имам някакво специално оборудване за да се обучавам дистанционно?
 • Не. За да се обучавате дистанционно е необходимо само да имате компютър, който има връзка с интернет.

 • Как да намеря време за обучение въпреки задълженията ми на работа и в семейството?
 • С новата система за обучение на Изоблок можете да се обучавате ,когато Ви е удобно и където имате компютър с интернет. По този начин можете да оптимизирате времето за обучение съобразно с Вашето ежедневие.

 • Как да придобия толкова много знания като нямам никакво свободно време
 • Ето къде електронното обучение – така наречения „e-learning“ или „е-обучение“ влиза в живота ни, но не за да го усложни още повече или да „открадне“ още малко от нашето свободно време, а за да ни помогне да се обучим без стрес и загуба на време и средства.
  Информацията, която искаме да научим идва в нашите домове и ние се обучаваме с ритъма на нашето възприятие, а не на учителя в присъствения курс или със скоростта с която другите възприемат, по-бърза или по-бавна от нашата. Избягваме шума и разсейването от вашите съкурсисти. Постигаме концентрацията, нужна за да успеем да се откъснем мислено от житейските проблеми и да се настроим за ново възприятие.

  Също така няма да се налага да пътуваме до учебния център за двучасова учебна сесия, след уморителния ден. Вместо това ще се приберем у дома и ще седнем пред компютъра за да видим до къде оставихме урока миналата вечер. Думата „обучение“ не трябва да е синоним на „стрес“!

  С дистанционното обучение на Изоблок това е постижимо и ние сме горди да Ви представим нашите интерактивни курсове.

 • Какво е е-обучение ?
 • Какво стои зад иновативното име е-обучение, така нареченото дистанционно обучение.

  Най-общо казано дистанционното обучение е обучение извън рамките на учебната институция. Физическото присъствие не е необходимо, защото благодарение на развитието на технологиите, нужната информация достига до всеки обучаем, независимо от разстоянието между преподавателя и Вас. 
  Комуникацията с преподавател се осъществява чрез видеоконферентна връзка,  платформа, и-мейл и/или други технологични средства .

 • На кои лица се провеждат инструктажи по БЗР
 • Инструктажи по БЗР (безопасност и здраве при работа) се провеждат на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на:  работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.

  Изискването на Наредбата е длъжностните лицата, извършващи инструктажите да бъдат с подходящо образование и да притежават съответен производствен опит, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващите професионални рискове. При документирането на инструктажите е важно да се спазват утвърдените образци, съгласно чл. 11, ал. 5 от наредбата.

   

  Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България 

 • Видове инструктажи по БЗР
 • Видове инструктажи по БЗР:

  1. Начален инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа, като целта е новоназначените работници и служители да бъдат запознати с основните правила и изисквания по БЗР в предприятието, с вида и характера на извършваната работа, със специфичните опасности и рисковете, както и с изискванията към тяхното поведение. Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се съхранява в личното досие на работещия.

  2. Инструктаж на работното място се провежда преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя. На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучениепо правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В тези случаи работодателят трябва да определи: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя. Съответните работниците и служители се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит. Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове. Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност.

  Дава се възможност за едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и ограничен обем производствени дейности. Тази възможност, конкретизирана по работни места, производства, видове дейности, професии и др. следва да бъде регламентирана в документа, уреждащ организацията на инструктажите.

  3. Периодичен инструктаж – има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в  дейности с висок производствен риск по  чл. 15, ал. 1 от наредбата , и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

  4. Ежедневен инструктаж – провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж (чл. 15).

  5. Извънреден инструктаж се провежда в следните случаи:

  – след всяка трудова злополука, станала на работното място, и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;

  – при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по БЗР;

  – при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;

  – по предписание на контролен орган;

  – на работещи, отсъствали повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения;

  – по преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите.

   

  Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България

   

 • Лица, на които се провежда обучение по БЗР
 • Лица, на които се провежда обучение по БЗР (Обучение по безопасност и здраве при работа):

  – длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

  – длъжностни лица и специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейности за превенция на професионалните рискове (органите по БЗР в предприятията);

  – лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

  – членовете на комитета/групата по условия на труд;

  – работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;

  – работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

   

  Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България

   

 • Програми за обучение по БЗР
 • Програмите за обучение по БЗР трябва да се съобразяват с:

  – общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

  – входящото образователно равнище;

  – целите на обучението;

  – тематичните области на обучението;

  – продължителността на обучението – общо и по теми;

  – реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението;

  – удостоверяване за преминал курс на обучение;

  – необходимата материална база за обучение.

   

  Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България

 • Периоди и продължителност на обученията по БЗР
 • Периодите и продължителността на обученията по БЗР съгласно наредбата, са както следва:

  – за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

  – за органите по БЗР в предприятията и лицата, които са определени от да провеждат инструктажите по БЗР – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

  – за членовете на комитета/групата по условия на труд – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ( ДВ, бр. 133 от 1998 г.);

  – за работещите, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работещите, заети в дейности, създаващи опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

  Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България

 • Лица, които могат да провеждат обучение по БЗР
 • Лица, които могат да провеждат обучение по БЗР (безопасност и здраве при работа):

  – работодателите при спазване изискванията на наредбата;

  – юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;

  – висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение; специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

  Изискванията към лицата, провеждащи обученията са да бъдат с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“, съгласно Закона за висшето образование и да притежават професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

  Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години.

   

  Източник: Министерство на труда и социалната политика на Република България