Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд в строителството

Описание

Курсът за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството  е разработен така, че да Ви даде свободата да се обучавате в удобно за Вас време и място, с денонощен достъп до видео уроци, текстови учебни материали, както и много презентации и бланки, които може да са Ви полезни.

Кой ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да премине обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството?

Това са:

 • Всички членове на Комитети или Групи по условия на труд (КУТ / ГУТ).
 • Служителите (или самия работодател), които са определени за Длъжностно лице по безопасност и здраве на строителния обект.
 • Лицата провеждащи инструктажи.
 • Друг персонал, нает по трудови договори за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Всички, които са назначени и изпълняват функциите на Длъжностно лице по ЗБУТ при строително монтажните работи (СМР).

Задължителната нормативна база, която трябва да бъде спазена e следната:

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 24
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 26
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите – чл. 6
 • Наредба №3 от 27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията.

В кои случаи трябва да предоставите Удостоверение за завършен курс?

Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите :

 • при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, без значение от предмета на дейност на фирмата, ако е с персонал над 5 служителя.
 • при участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.