Нормативна база

В тази страница, може да намерите изчерпателна информация, свързана с установената нормативна база, относно провеждането нормативна базана курсове по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

– чл. 24.  – Глава трета – Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

– чл. 25.  – Глава трета – Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

– чл. 26.  – Глава трета – Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

– чл. 27.  – Глава трета – Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

– чл. 28.  – Глава трета – Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

2. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

– чл. 6. – Раздел II – Обучение по безопасност и здраве при работа

3. Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (Загл. изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

– чл. 3. – Раздел I – Общи положения

4. Наредба № 4 от 03.11.1998г.. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията – за първоначално обучение.

5. Наредба № 2 от 22.03.2014г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи

– чл. 5. – Раздел II – Права и задължения на участниците в строителството. План и инструкции по безопасност и здраве. Информационна табела

6. Закон за камарата на строителите

7. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

8. Закон за техническите изисквания към продуктите

 

 

Използвани източници:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (строителство)

Министерство на труда и социалната политика на България 

Национален осигурителен институт