Archive
Home

Quick Faq

29 ян.

Лица, които могат да провеждат обучение по БЗР

Лица, които могат да провеждат обучение по БЗР (безопасност и здраве при работа): – работодателите при спазване изискванията на наредбата; – юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение; – висши училища, професионални училища, […]

READ MORE
29 ян.

Периоди и продължителност на обученията по БЗР

Периодите и продължителността на обученията по БЗР съгласно наредбата, са както следва: – за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа; – за органите по БЗР в предприятията и лицата, които са определени от да провеждат инструктажите по БЗР […]

READ MORE
29 ян.

Програми за обучение по БЗР

Програмите за обучение по БЗР трябва да се съобразяват с: – общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; – входящото образователно равнище; – целите на обучението; – тематичните области на обучението; – продължителността на обучението – общо и по теми; – реда и […]

READ MORE
29 ян.

Лица, на които се провежда обучение по БЗР

Лица, на които се провежда обучение по БЗР (Обучение по безопасност и здраве при работа): – длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; – длъжностни лица и специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейности за превенция на професионалните рискове (органите по БЗР в предприятията); – лицата, които са определени от работодателя да […]

READ MORE
29 ян.

Видове инструктажи по БЗР

Видове инструктажи по БЗР: 1. Начален инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа, като целта е новоназначените работници и служители да бъдат запознати с основните правила и изисквания по БЗР в предприятието, с вида и характера на извършваната работа, със специфичните опасности и рисковете, както и с изискванията към тяхното поведение. Длъжностното лице, провело началния […]

READ MORE
29 ян.

На кои лица се провеждат инструктажи по БЗР

Инструктажи по БЗР (безопасност и здраве при работа) се провеждат на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на:  работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за […]

READ MORE
23 ное.

Какво е е-обучение ?

Какво стои зад иновативното име е-обучение, така нареченото дистанционно обучение. Най-общо казано дистанционното обучение е обучение извън рамките на учебната институция. Физическото присъствие не е необходимо, защото благодарение на развитието на технологиите, нужната информация достига до всеки обучаем, независимо от разстоянието между преподавателя и Вас.  Комуникацията с преподавател се осъществява чрез видеоконферентна връзка,  платформа, и-мейл […]

READ MORE
23 ное.

Как да придобия толкова много знания като нямам никакво свободно време

Ето къде електронното обучение – така наречения „e-learning“ или „е-обучение“ влиза в живота ни, но не за да го усложни още повече или да „открадне“ още малко от нашето свободно време, а за да ни помогне да се обучим без стрес и загуба на време и средства. Информацията, която искаме да научим идва в нашите […]

READ MORE
23 ное.

Как да намеря време за обучение въпреки задълженията ми на работа и в семейството?

С новата система за обучение на Изоблок можете да се обучавате ,когато Ви е удобно и където имате компютър с интернет. По този начин можете да оптимизирате времето за обучение съобразно с Вашето ежедневие.

READ MORE
23 ное.

Необходимо ли е да имам някакво специално оборудване за да се обучавам дистанционно?

Не. За да се обучавате дистанционно е необходимо само да имате компютър, който има връзка с интернет.

READ MORE